Pulse Secure  

Pulse Secure  

Pulse Secure, LLC – 18,1MB – Shareware – Android iOS Windows Mac
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Pulse Secure là một VPN điện thoại di động để cho phép truy nhập an toàn từ bất kỳ thiết bị để doanh nghiệp ứng dụng và dịch vụ tại các trung tâm dữ liệu hoặc các đám mây.

Tổng quan

Pulse Secure là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Pulse Secure, LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Pulse Secure là  , phát hành vào ngày 26/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/01/2015.

Pulse Secure đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 18,1MB.

Người sử dụng của Pulse Secure đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Pulse Secure!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có Pulse Secure cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Pulse Secure, LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản